Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) sa môže pochváliť ďalším úspechom, pri ktorom zohrala významnú úlohu Kancelária spolupráce s praxou (KSP).

Patent bol udelený za technológiu: Prísady zlepšujúce cetánové číslo dieselových palív alebo biodieselových palív a jej využitie (jedná sa o technológiu, ktorá je založená na použití nitrátov mono- a diesterov glycerolu, ktoré sú tvorené izomérmi dialkylester - mononitrátu glycerolu a/ alebo izomérmi monoalkylester - dinitrátu glycerolu, pričom výhodou je možné využiť prebytočný glycerol). Je to úspech výskumu na STU a ide o výsledok práce vedeckého tímu pod vedením doc. Ing. Pavla Daučíka, PhD.a doc. Ing. Eleny Hájekovej, PhD. Patentová prihláška k danej technológií bola podaná 31.5.2013 a patent nadobudol účinky 3.9.2015 (uverejnený vo Vestníku ÚPV 9/2015). Táto technológia pomáha ekologicky zvyšovať kvalitu paliva.

Čo je cetánové číslo?
Je to meradlo kvality vznietenia dieselových palív. Vypovedá o kvalite dieselového paliva, vplýva na štartovanie motora či jeho zahrievanie. Vedecký tím vyvinul technológiu, ktorou je možné toto cetánové číslo zvýšiť a tým dosiahnuť aj zvýšenie jeho kvality. Presnejšie ide o prísady, ktoré sú čiastočne z rastlinných produktov. Táto nová technológia ponúka ekologické a cenovo výhodné riešenie pre kvalitnejšie palivá, ktoré zvýšia výkon motora a zároveň znížia mieru emisií. Táto prísada má pozitívne vplyvy na výkon a chod motora ako je jednoduchšie štartovanie, ľahšie zahrievanie, lepšia kvalita vznietenia, zlepšené štartovacie vlastnosti za studena, dokonalejšie spaľovanie paliva. Nezanedbateľným faktorom je aj to, že táto prísada nemá negatívny dopad na životné prostredie, pretože obsahuje bio zložky. Preto používanie týchto prísad môže pomôcť dosiahnuť limity, ktoré požaduje Európska únia v rámci smernice o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov. A to z dôvodu, že pri výrobe je možné použiť glycerol, ktorý je produktom z obnoviteľných zdrojov a vzniká ako vedľajší produkt výroby bio zložiek do motorovej nafty.

K úspešnému udeleniu patentu prispela aj spolupráca pôvodcov s Kanceláriou spolupráce s praxou a Centrom vedecko-technických informácií SR a ich Centrom transferu technológií. Spolupráca predstavovala odbornú pomoc a podporné služby v procese získania patentu na národnej úrovni. Ďalším úspešným krokom v prípade tejto technológie je aj podanie PCT prihlášky na medzinárodnej úrovni.