Kancelária spolupráce s praxou (KSP) ako špecializované univerzitné pracovisko Know-how centra STU pôsobí aktívne na STU už takmer štyri roky. Jej činnosťou je zvyšovanie informovanosti zamestnancov o duševnom vlastníctve, najmä o zabezpečení ochrany nimi vytvorených vynálezov a nových technických riešení, a to prostredníctvom podania patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru. Podaním prihlášky sa však proces podpory nekončí a KSP sa snaží aktívne propagovať novú technológiu vhodnú na uplatnenie v praxi vyhľadávaním partnerov z priemyslu (nielen domácich, ale aj zahraničných).

Jednotný postup pri podávaní patentov a iných predmetov priemyselného vlastníctva sa riadi Smernicou rektora o Ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na STU. Prijatie smernice sa výrazne prejavuje aj pri podávaní prihlášok. Zamestnanci prestávajú podávať prihlášky svojpomocne a využívajú služby KSP, ktorá im vie zabezpečiť odborné služby patentových zástupcov a kompletnú právnu a administratívnu podporu.

Činnosť KSP a úspešných zamestnancov - pôvodcov bola ocenená aj získaním štyroch cien v priebehu troch posledných ročníkov konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. KSP získala dvakrát cenu za Najlepšie realizovaný transfer technológií a naši zamestnanci boli ocenení dvakrát v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií.

V najbližšom období sa KSP bude snažiť zrealizovať elektronické podávanie prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva na Úrad priemyselného vlastníctva SR, čo predstavuje nielen rýchly a bezpečný spôsob podávania prihlášok, ale aj zľavu z poplatkov. Do konca roka 2017 bude realizovaná aj úprava smernice z dôvodu významnej a rozsiahlej novely Patentového zákona, ktorá bude účinná od 01.01.2018. Zároveň bude naďalej prebiehať aktívny monitoring predmetov priemyselného vlastníctva na ústavoch jednotlivých fakúlt, s cieľom identifikovať vhodné výsledky výskumu a vývoja, ktoré by mohli byť reálne uplatniteľné v praxi.

V súčasnosti STU eviduje 12 udelených patentov (zo 49 podaných patentových prihlášok) a 87 zapísaných úžitkových vzorov (zo 102 podaných prihlášok úžitkových vzorov).