rektorat stuSlovenská technická univerzita v Bratislave (STU) bola ako prvá polytechnika na Slovensku zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. z. a n. zo dňa 25. júna 1937 pod pôvodným názvom "Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika". Vládnym nariadením č. 6 zo dňa 14. februára 1939 Úr. n. sa názov školy zmenil na "Slovenská vysoká škola technická". Zákon SNR č. 93/1991 Zb. zo dňa 13. februára 1991 s účinnosťou od 1. apríla 1991 zmenil názov školy na "Slovenská technická univerzita v Bratislave".

STU je univerzitná verejná vysoká škola. Je právnickou osobou vystupujúcou v právnych vzťahoch vo svojom mene. Orgány akademickej samosprávy fakúlt STU majú právo v mene STU rozhodovať a konať vo veciach stanovených zákonom o vysokých školách a Štatútom STU.

STU je druhou najväčšou univerzitou na Slovensku. Jej fakulty sa pravidelne umiestňujú na prvých miestach v rebríčkoch kvality, jej absolventi patria k najžiadanejším na trhu práce a zarábajú najviac spomedzi absolventov všetkých vysokých škôl.

 

STU má 7 fakúlt a 1 ústav, sú to: