CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR (CVTI SR)

logo_cvtisrCVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

STU má s CVTI SR uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb a následná spolupráca zahŕňa podporu poskytovanú Centrom transferu technológií pri CVTI SR, ktorá Kancelárii spolupráce s praxou sprístupňuje realizáciu jednotlivých krokov transferu technológií počnúc nahlásením vzniku duševného vlastníctva a odhadom jeho komerčného potenciálu, cez prípravu a podanie napr. patentovej prihlášky až po vyhľadávanie komercializačných partnerov zo súkromnej sféry a vyjednanie licenčných podmienok spojené s prípravou licenčných zmlúv.

 

STREDISKO PATENTOVÝCH INFORMÁCIÍ PATLIB V CVTI SR

PATLIB poskytuje a realizuje:

logo_patlib
  • patentové rešerše (alebo patentové rešeršné služby) pre akademickú obec, vedeckovýskumné inštitúcie a súkromný sektor
  • používateľské semináre
  • vyhľadávanie v databázach technologických ponúk a dopytov
  • základné konzultačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva, technických noriem a firemnej literatúry.

 

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ÚPV SR)

logo_upvsrÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

STU má s ÚPV SR uzatvorenú Dohodu o vzájomnej spolupráci.

 

UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR (InQb)

logo_inqbInQb je pracovisko STU, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov. Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za nižšie ceny, ako sú bežné trhové ceny a k tomu aj balíček podporných služieb. Podpora je určená pre všetkých záujemcov, ktorí ešte nemajú založenú firmu, ako aj podnikateľom, ktorí si založili svoju firmu iba nedávno.

InQb vznikol vďaka finančnej podpore európskych fondov v zmysle Grantovej schémy rozvoja inovácií a technológií - INTEG (program PHARE CBC Slovensko - Rakúsko).

Cieľom inkubátora je:

- podporiť ekonomiku, ktorá sa zakladá na poznatkoch,
- previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a prispieť k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégie.

 

STU Scientific, s.r.o.

logo_scientificObchodná spoločnosť STU Scientific, s. r. o., vznikla 1. marca 2008 ako špecializované  pracovisko STU. Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva STU, členov jej akademickej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti jedným z najnovších spôsobov osvedčených vo svete.

STU je jediným vlastníkom, spoločníkom a zakladateľom STU Scientific, s.r.o..