Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí je podujatie s medzinárodnou účasťou a v tomto roku sa uskutoční už jeho siedmy ročník.

Zámerom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska. Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií, poslucháči na verejných vysokých školách a pracovníci centier transferu technológií.

 

Dátum konania: 10.10.2017 - 11.10.2017

Čas konania: 9.00 - 17.00 hod.

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava