Právo duševného vlastníctva možno rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským právom
 • priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam

 

Spôsoby právnej ochrany na predmety duševného vlastníctva sú:

 • patent na vynález
 • osvedčenie o zápise: úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky a označenia pôvodu výrobku do príslušných registrov

Ochranu predmetov duševného vlastníctva, ktorá je kľúčová pre dobrú hospodársku a obchodnú spoluprácu v oblasti technológií, zabezpečujú úrady priemyselného vlastníctva. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

 

PATENT je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia.

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patenty sa udeľujú i na biotechnologické vynálezy.

Za vynálezy sa nepovažujú najmä:

 • objavy, vedecké teórie amatematické metódy,
 • estetické výtvory,
 • plány, pravidlá aspôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 • programy počítačov,
 • podávanie informácií.

Patenty sa neudeľujú na odrody rastlín a plemená zvierat, chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele, spôsoby klonovania ľudských jedincov, spôsoby úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských, využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Platnosť patentu je 20 rokov odo dňa podania prihlášky.

Právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky alebo patentu upravuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon).

 

ÚŽITKOVÝ VZOR je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky.

Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

Za technické riešenie sa nepovažujú najmä:

 • objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
 • estetické výtvory,
 • plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 • programy počítačov,
 • len uvedenia informácií.

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť:

 • technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
 • odrody rastlín a plemená zvierat,
 • v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
 • chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
 • technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
 • spôsoby výroby chemických látok,
 • spôsoby výroby farmaceutických látok
 • medicínske použitie látok a zmesí látok.

Úžitkový vzor platí 4 roky odo dňa podania prihlášky. Platnosť úžitkového vzoru predĺži Úrad priemyselného vlastníctva SR na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru alebo záložného veriteľa dvakrát vždy o tri roky až na celkovú dobu ochrany 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

Právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru alebo úžitkového vzoru upravuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

DIZAJN - vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.

Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

Platnosť zapísaného dizajnu je 5 rokov odo dňa podania prihlášky. Platnosť zapísaného dizajnu Úrad priemyselného vlastníctva SR predĺži na základe žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podanej majiteľom zapísaného dizajnu alebo jedným zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu opakovane najviac štyrikrát, a to vždy o päť rokov až na celkovú dobu ochrany 25 rokov odo dňa podania prihlášky.

Právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením dizajnu upravuje zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

 

TOPOGRAFIA POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU - Topografia je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných, vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Polovodičový výrobok je mikroelektronický výrobok v konečnej forme alebo vo forme medziproduktu, ktorý je výlučne alebo v spojení s inými funkciami určený na plnenie elektronickej funkcie; tvorí ho teleso obsahujúce vrstvu polovodičového materiálu a má jednu alebo viac vrstiev zložených z vodivého, izolačného alebo polovodičového materiálu vo vopred danom trojrozmernom usporiadaní.

Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak prihláška bola podaná na úrade najneskôr do dvoch rokov od tohto využitia, alebo dňom podania prihlášky, ak predtým topografia nebola obchodne využitá.

Ochrana topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Vzťahy súvisiace s vytvorením, ochranou a využívaním topografií polovodičových výrobkov upravuje zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

 

OCHRANNÁ ZNÁMKA je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa Úrad priemyselného vlastníctva SR platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších 10 rokov.

Práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.