KSP zabezpečuje pre zamestnancov STU:

  • Právne poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • Sprostredkovanie rešeršných služieb
  • Sprostredkovanie ohodnotenia výsledkov výskumu a vývoja na pôde STU z hľadiska ich komerčného využitia
  • Právnu podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo
  • Vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z priemyselnej praxe
  • Profesionálnu pomoc pri rokovaniach s obchodnými partnermi
  • Sprostredkovanie podpory pri zakladaní spoločností typu spin-off, tzn. spoločností podnikajúcich na báze aplikovania vedeckých výsledkov do praxe
  • Sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU, ktorý je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov v oblasti techniky a technológií
  • Aktívnu propagáciu výsledkov výskumu zrealizovaného na STU
  • Vytváranie databázy predmetov priemyselného vlastníctva

 

KSP umožňuje pôvodcom požiadať o zabezpečenie posúdenia, či nimi začatá tvorivá duševná činnosť spĺňa alebo nespĺňa požiadavku na ochranu. Prostredníctvom pravidelného prehľadu o najnovšom stave techniky môžu pôvodcovia predísť prípadným prekážkam novosti predmetu priemyselného vlastníctva.

KSP poskytuje základné informácie v oblasti duševného vlastníctva aj študentom STU.