KANCELÁRIA SPOLUPRÁCE S PRAXOU (KSP) poskytuje vedcom poradenstvo pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva, rokuje a uzatvára dohody s priemyselnými partnermi, sprostredkováva pomoc pri zakladaní spin-off podnikov a vyhľadáva príležitosti na poskytovanie odborných konzultácií priemyselným partnerom zo všetkých oblastí výskumnej činnosti STU.

 

KSP zabezpečuje:

  • Služby súvisiace s identifikovaním a ochranou hodnotného duševného vlastníctva na STU
  • Poradenstvo súvisiace s ochranou duševného vlastníctva
  • Podávanie prihlášok na Úrade priemyselného vlastníctva SR
  • Správu duševného vlastníctva STU
  • Propagáciu výsledkov výskumu a vývoja uplatniteľných v praxi a odborného know-how
  • Vyhľadávanie a rokovania s partnermi z priemyslu
  • Správu údajovej bázy o výskumných aktivitách na STU

 

Náš tím

KSP plní funkciu centra transferu poznatkov a technológií do praxe a je súčasťou Know-how centra STU. KSP tvoria dve pracoviská:

  • pracovisko Centrum pre transfer technológií UVP (CTT UVP),
  • pracovisko Centrum pre ochranu duševného vlastníctva UVP (CODC UVP).

 

logo_transfertechKnow-how centrum STU v rokoch 2010 - 2012 riešilo projekt „Zlepšenie interného manažmentu STU pre prenos poznatkov do praxe" v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, na základe ktorého vzniklo stredisko TRANSFERTECH - predchodca KSP. Poslaním pracoviska TRANSFERTECH bolo vytvoriť na STU priaznivé prostredie na prenos výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe s cieľom generovať finančný prínos pre STU a jej výskumníkov a zároveň prispieť k zlepšeniu imidžu univerzity v povedomí spoločnosti. Po skončení projektu bolo pracovisko inštitucionalizované do štruktúry STU tak, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť výsledkov projektu.